ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden van Dodax AG
Versie: Januar 2018


I. ALGEMENE BEPALINGEN

(1) Dodax AG, p/a VISTA CONSULT AG, Postplatz 1, 6301 Zug, Zwitserland ("Dodax") verkoopt via de online e-shop website www.dodax.nl (de "website") producten (de "producten") aan personen die via de website een bestelling geplaatst hebben voor de aankoop van producten ("klant"; Dodax en de klant afzonderlijk "partij", gezamenlijk de "partijen" te noemen).

(2) Deze algemene voorwaarden ("Algemene Voorwaarden") gelden in de op het desbetreffende moment, op het tijdstip van afsluiten van de overeenkomst, actuele versie voor alle zakelijke betrekkingen tussen Dodax en haar klanten.

(3) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing, met uitsluiting van alle andere. Afwijkende bepalingen van de klant worden niet erkend, tenzij Dodax hierin bij uitzondering uitdrukkelijk en schriftelijk heeft toegestemd. De Algemene Voorwaarden zijn de basis voor en een onderdeel van elke koopovereenkomst die de klant met Dodax sluit (de "koopovereenkomst").

(1) Voor het bestellen van goederen is voorafgaande registratie als klant bij Dodax noodzakelijk. Meerdere aanmeldingen onder verschillende namen of adressen zijn niet toegestaan. Door het met goed gevolg voltooien van de aanmeldingsprocedure wordt de klant door Dodax tot het systeem toegelaten.

(2) De toelating kan door Dodax te allen tijde en zonder opgave van redenen worden herroepen.

(3) Voor de bestelling van producten met een leeftijdsgrens kan Dodax van tevoren verzoeken om toezending van een kopie van het identiteitsbewijs of een soortgelijk document voor het aantonen van de leeftijd.

(1) De weergave van het assortiment van Dodax op de website betekent niet het aanbieden of afsluiten van een koopovereenkomst en is vrijblijvend.

(2) Bestellingen van producten zijn uitsluitend mogelijk via de aan de klant in het kader van de bestelprocedure ter beschikking gestelde wijzen van communicatie. Een door de klant gedane bestelling van een product is een bindend aanbod aan Dodax om de producten overeenkomstig deze voorwaarden te kopen. De klant ontvangt per e-mail een bevestiging van de ontvangst van de bestelling (ontvangstbevestiging van de bestelling). De ontvangstbevestiging van de bestelling betekent niet dat het aankoopbod is geaccepteerd, maar is uitsluitend bedoeld om de klant te informeren over de ontvangst van het aankoopbod.

(3) De koopovereenkomst tussen de klant en Dodax komt pas tot stand na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding van de bestelling (e-mail volstaat) of door verzending aan de klant van het bestelde product of door beschikbaarstelling van de download. Aanvaarding vindt plaats onder voorbehoud van de wettelijke toelaatbaarheid en beschikbaarheid van de bestelde goederen of prestatie. Kan Dodax het aankoopbod van de klant niet aanvaarden, dan wordt de klant dienovereenkomstig geïnformeerd. Alleen tijdelijk niet leverbare goederen of prestaties worden voor de klant genoteerd en het aanbod van de klant blijft van kracht.

(1) Alle vermelde prijzen zijn inclusief de wettelijke btw en zonder leverings- en verzendkosten. De vermelde prijzen gelden onder voorbehoud van mogelijke prijswijzigingen van de leveranciers van Dodax. Prijswijzigingen blijven voorbehouden. Op de website kan, ondanks de inspanningen van Dodax, een fout in de prijs of de productbeschrijving voorkomen. In een dergelijk geval zal Dodax naar eigen goeddunken voor levering of annulering van de bestelling contact met opnemen de klant en de klant van de annulering op de hoogte stellen.

(2) Door plaatsing van de bestelling verklaart de klant akkoord te gaan met de op de website vermelde prijzen en betalingscondities.

(1) Dodax accepteert uitsluitend de in het kader van de bestelprocedure aan de klant ter beschikking gestelde wijzen van betaling.

(2) In principe dienen de koopprijs en de eventuele verzendkosten te worden voldaan bij het sluiten van de overeenkomst. Dodax kan de levering van producten zonder opgaaf van redenen af laten hangen van de vorige betaling van producten.

(3) Komt de klant zijn betalingsverplichtingen geheel of gedeeltelijk niet na, dan wordt over de achterstallige betaling 5% rente berekend en kan Dodax, onafhankelijk van de overeengekomen levertermijn, door middel van schriftelijke kennisgeving de overeenkomst ontbinden. Per schriftelijke betalingsherinnering kan Dodax een standaardbedrag voor aanmaningskosten in rekening brengen van CHF 10,00. Het claimen van schade die voortvloeit uit achterstallige betaling, incl. incassokosten, blijft voorbehouden.

(4) Dodax behoudt zich het recht voor betalingen per creditcard of incasso-opdracht voor aanvaarding van de bestelling van de klant te controleren.

(5) Verrekening door de klant evenals achterhouden van betalingen in verband met ondeugdelijke producten is niet toegestaan. Overdracht van vorderingen van de klant op Dodax is niet toegestaan.

(6) Tegoedbonnen, bonusprogramma's of verleende kortingen kunnen niet samen gebruikt worden voor een en dezelfde bestelling.

(1) Leveringen vinden plaats per post of koeriersdienst aan het door de klant bij bestelling opgegeven leveringsadres. Deelleveringen zijn toegestaan. De extra verzendkosten bij deelleveringen komen voor rekening van Dodax.

(2) Dodax behoudt zich het recht voor de klant bij een door hem aangebrachte wijziging in het leveringsadres na afgifte van de bestelling de uit deze wijziging voortvloeiende extra kosten in rekening te brengen.

(3) Bij op de website of in een mededeling over de bestelling door Dodax vermelde levertermijnen gaat het, voor zover gegevens worden verstrekt, uitsluitend om schattingen. Dodax kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen bij levering.

(4) Het risico van verlies of beschadiging van de producten gaat met verzending van het product over op de klant.

(5) Levering vindt plaats tegen de per afzonderlijk geval aangetoonde verzendkosten.

(6) Bij levering door middel van downloaden komen de aanspraken op het functioneren van een download te vervallen wanneer het geheel aan beschikbare licenties opgebruikt is, bijvoorbeeld door kopiëren op mobiele afspeelapparatuur, herinstalleren van de computer, enz.

(1) Bestellingen bij Dodax zijn in principe bindend en de klant is verplicht tot het aanvaarden van de prestatie.

(2) Los van de wettelijke rechten kan de klant tegen creditering de producten zonder opgaaf van redenen binnen 14 dagen na ontvangst van de producten teruggeven, voor zover die zich in onberispelijke en voor verkoop geschikte staat bevinden. Teruggave is niet toegestaan in geval van

  • bederfelijke producten;
  • geluids-, beeld- en gegevensdragers (cd's, dvd's, grammofoonplaten, enz.) voor zover die niet ongebruikt, ongeopend of verzegeld in de originele verpakking worden teruggestuurd;
  • bij producten die op grond van hun hoedanigheid niet geschikt zijn voor terugzending (bijv. bij levering door middel van downloaden, e-books, enz.);
  • overeenkomstig de specificaties van de klant vervaardigde producten.

(3) Ondeugdelijke of verkeerd geleverde producten worden door Dodax zo veel mogelijk geruild. Is vervangende levering niet mogelijk, dan kunnen beide partijen verzoeken om ongedaanmaking van de aankoop.

(4) De kosten en het risico van terugzending van de producten komen voor rekening van de klant, tenzij de geleverde producten niet overeenkomen met de bestelde.

(1) Geleverde en gedownloade producten dienen onmiddellijk op juistheid, volledigheid en beschadigingen te worden gecontroleerd. Duidelijk zichtbare gebreken of schade dienen onmiddellijk na vaststelling, uiterlijk binnen tien (10) kalenderdagen na ontvangst van de levering of na succesvol downloaden, aan Dodax te worden medegedeeld, anders komen de rechten op garantie te vervallen.

(2) In geval van verborgen gebreken dient de klant binnen tien (10) werkdagen na vaststelling, echter uiterlijk 12 maanden na levering, te reclameren. Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend, onder nauwkeurige omschrijving van de aard en de omvang van het probleem.

(3) Worden de klachten niet tijdig ingediend, dan gelden de producten als conform de overeenkomst goedgekeurd.

(1) De aansprakelijkheid van Dodax voor eigen schuld en die van haar medewerkers, wettelijke vertegenwoordigers en hulppersonen beperkt zich tot opzet en grove nalatigheid. Aansprakelijkheid voor indirecte schade en gevolgschade die voortvloeit uit gebruik, nalatigheid of wanprestatie, is binnen het wettelijk toegestane kader uitgesloten.

p>Van toepassing zijn de actuele, op de website vermelde bepalingen voor gegevensbescherming van Dodax.

Dodax behoudt zich het recht voor klantrecensies of feedback onbeperkt te gebruiken en als geheel in verkorte vorm met of zonder vermelding van de auteur te gebruiken.

(1) Dodax behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde aan te passen en te wijzigen. De aangepaste of gewijzigde Algemene Voorwaarden worden bindend gepubliceerd op de website.

(2) Toestemming van de klant is niet noodzakelijk voor aanpassingen en wijzigingen in de Algemene Voorwaarden die uitsluitend met het oog op onduidelijkheden werden doorgevoerd

Aanbieder en partner bij de overeenkomst voor het aanbod op deze website is:


Dodax AG
c/o VISTA CONSULT AG
Postplatz 1
6301 Zug
Zwitserland

(1) Mochten onderdelen van de bepalingen in deze overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar zijn of worden, dan heeft dat geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. Deze bepalingen worden vervangen door geldige of uitvoerbare en financieel zoveel mogelijk vergelijkbare bepalingen.

(2) Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Zwitserse recht van toepassing, met uitsluiting van de overeenkomst van de Verenigde Naties inzake verdragen met betrekking tot de internationale aankoop van goederen van 11 april 1980 (CISG).

(3) Voor zover de klant handelaar is, vallen alle uit deze overeenkomst voortvloeiende of in verband met deze overeenkomst ontstane geschillen onder de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van Dodax. In andere gevallen geldt art. 32 ZPO (Zwitsers wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

We gebruiken cookies op onze website om onze diensten efficiënter en gebruiksvriendelijker te maken. Selecteer daarom "Accepteer cookies"! Lees ons Privacybeleid voor meer informatie.